Background for Wilson Kentura, Tiuze Money, Mil Tokes Portuga - Babulla